• Zápis dětí do MŠ

    • Zápis dětí pro školní rok 2022/2023

    •  

     Termín zápisu

     Zápis do naší mateřské školy proběhne ve středu 11. 5. 2022 od 12:30 do 16:00 hodin.

     Zápis se uskuteční ve třídě mateřské školy. Přineste s sebou prosím potřebné dokumenty:

     • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
     • potvrzení o povinném očkování
     • rodný list dítěte (pro kontrolu údajů)
     • občanský průkaz zákonného zástupce (pro kontrolu údajů)

      

     Základní informace

     • Na základě § 34 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Veselá, okres Zlín, příspěvková organizace, kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

     • Dle těchto kritérií bude postupovat ředitelka školy v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu dle Rejstříku škol a školských zařízení a vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění.

     • Pro děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou věku pěti let, je od 1. 9. 2022 předškolní vzdělávání povinné.

     • Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce ředitelce školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2022.

     • Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání

     • Organizace zápisu k předškolnímu vzdělávání se řídí metodickým doporučením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které bylo vydáno 4. 4. 2022 – Správní řízení krok za krokem – zápis k předškolnímu vzdělávání.pdf

      

     Kritéria pro přijetí

     Jednotlivá kritéria jsou ohodnocena určeným počtem bodů podle jejich důležitosti. Pořadí přijatých dětí se řídí výsledným součtem bodů jednotlivých kritérií dle odevzdané žádosti do mateřské školy. 

     • Jednotlivá kritéria, respektive body, kterými jsou ohodnocena, se sčítají a pořadí dětí je dáno počtem bodů. Všechny hodnocené skutečnosti se posuzují k okamžiku podání žádosti.

     • V případě rovnosti výsledného součtu bodů jednotlivých kritérií bude pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodující datum narození dítěte (starší má přednost před mladším).  

     • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i během školního roku, pokud je volná kapacita školy.

     • Ředitelka mateřské školy může přihlédnout při přijí­mání k sociální potřebnosti dítěte. Zohlednění sociální situace zvýhodněním dítěte je legitimní a důvodné, protože některé složky předškolního vzdělávání jsou pro dítě v nepříznivé sociální situaci potřebnější (např. podíl na zdravém citovém rozvoji, socializace dítěte atd.).
     • Za nepříznivou sociální situaci lze například považovat:
      • dítě samoživitelky
      • osiřelé dítě
      • dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení
      • dítě, jehož zákonný zástupce má závažné zdravotní znevýhodnění apod.
     • Kritérium nepříznivé sociální situace bude ředitelkou uznáváno na základě doložení dokumentů potvrzujících nepříznivý sociální stav dítěte. V případě potřeby může ředitelka školy požádat o spolupráci a odborné posouzení sociální situace dítěte jiné správní a odborné orgány.

      

     Forma zápisu

     Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání budou přijímány ve středu 11. 5. 2022 od 12:30 do 16:00 hod.

     V případě, že se zápisu nebudete moci v daném termínu zúčastnit, můžete žádost a další potřebné dokumenty doručit těmito způsoby:

     •   Do datové schránky školy (ID schránky - wruvx8d).

     •   E-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce.

     •   Poštou na adresu - Základní škola a Mateřská škola Veselá, okres Zlín, příspěvková organizace

                                         Veselá 44, 763 15 Slušovice.

     •   Osobním předáním ředitelce školy (po telefonickém dohodnutí osobní schůzky-778 541 821).

      

     Další potřebné dokumenty

     Potvrzení o řádném očkování dítěte praktickým dětským lékařem

     • Potvrzení o očkování není potřeba dokládat u dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné (do 31. 8. 2022 dosáhnou věku pěti let).
      

     Ostatní informace

     • Rozhodnutí o přijetí se oznámí ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů u složitějších případů způsobem zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě, tj. na úřední desce školy a na webových stránkách školy www.zsamsvesela.cz, a to po dobu 15 dnů.

     • Rozhodnutí o nepřijetí dítěte se oznámí ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů u složitějších případů způsobem doručením rozhodnutí písemně zákonným zástupcům.

     • Termín zápisu a kritéria byly projednány se zřizovatelem školy dne 8. 4. 2022.

      

     Co by mělo dítě zvládat před nástupem do mateřské školy:

     • Spolupracovat při oblékání a svlékání.

     • Umět si říci, co chce nebo potřebuje.

     • Držet lžíci a umět se najíst.

     • Při jídle sedět u stolu.

     • Používat toaletu (pleny nejsou přípustné).

     • Umět si umýt ruce  mýdlem, utřít se do ručníku.

     • Umět nazouvat a vyzouvat obuv.

     • Vysmrkat se a používat kapesník.

     • Umět pít z hrnečku a skleničky.

     • Ujít kratší vzdálenosti při pobytu venku.

      

     Dokumenty a formuláře

     Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

     Potvrzení o očkování

     Informace k přijetí dětí do MŠ

     Velmi se těšíme na nové kamarády!