• Zápis dětí do MŠ

    • Zápis dětí pro školní rok 2021/2022

    •  

     Termín zápisu

     Zápis do naší mateřské školy bude probíhat od 2. 5. do 16. 5. 2021. 

     Dle nařízení MŠMT se bude zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 konat v uvedeném termínu bez přítomnosti rodičů a dětí.

      

     Základní informace

     • Na základě § 34 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřské škola Veselá, okres Zlín, příspěvková organizace, kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

     • Dle těchto kritérií bude postupovat ředitelka školy v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu dle Rejstříku škol a školských zařízení a vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění.

     • Pro děti, které do 31. 8. 2021 dosáhnou věku pěti let, je od 1. 9. 2021 předškolní vzdělávání povinné.

     • Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce ředitelce školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2021.

     • Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání

     • Organizace zápisu k předškolnímu vzdělávání se řídí metodickým doporučením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – Zápisy do MŠ pro rok 2021/2022.pdf

      

     Kritéria pro přijetí

     Jednotlivá kritéria jsou ohodnocena určeným počtem bodů podle jejich důležitosti. Pořadí přijatých dětí se řídí výsledným součtem bodů jednotlivých kritérií dle odevzdané žádosti do mateřské školy. 

     • Jednotlivá kritéria, respektive body, kterými jsou ohodnocena, se sčítají a pořadí dětí je dáno počtem bodů. Všechny hodnocené skutečnosti se posuzují k okamžiku podání žádosti.

     • Do přijímacího řízení budou zařazeny jen žádosti dětí, které dovrší minimálně 3 roky do 31. 12. 2021.

     • V případě rovnosti výsledného součtu bodů jednotlivých kritérií bude pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodující datum narození dítěte (starší má přednost před mladším).  

     • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i během školního roku, pokud je volná kapacita školy.

      

     Forma zápisu

     Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání budou přijímány v termínu od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021.

     Žádosti a další potřebné dokumenty mohou zákonní zástupci doručit těmito způsoby:

     •   Do datové schránky školy (ID schránky - wruvx8d).

     •   E-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce.

     •   Poštou na adresu - Základní škola a Mateřská škola Veselá, okres Zlín, příspěvková organizace

                                         Veselá 44, 763 15 Slušovice.

     •   Osobním podáním do poštovní schránky školy, která se nachází u vstupních dveří do budovy.

     •   Osobním předáním ředitelce školy (po telefonickém dohodnutí osobní schůzky-778 541 821).

      

     Další potřebné dokumenty

     Kopie rodného listu dítěte

     Potvrzení o řádném očkování dítěte praktickým dětským lékařem

     • Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace.
     • Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě.
     • Potvrzení o očkování není potřeba dokládat u dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné (do 31. 8. 2021 dosáhnou věku pěti let).

      

     Ostatní informace

     • Rozhodnutí o přijetí se oznámí ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů u složitějších případů způsobem zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě, tj. na úřední desce školy a na webových stránkách školy www.zsamsvesela.cz, a to po dobu 15 dnů.

     • Rozhodnutí o nepřijetí dítěte se oznámí ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů u složitějších případů způsobem doručením rozhodnutí písemně zákonným zástupcům.

     • Termín zápisu a kritéria byly projednány se zřizovatelem školy dne 19. 4. 2021.

      

     Co by mělo dítě zvládat před nástupem do mateřské školy:

     • Spolupracovat při oblékání a svlékání.

     • Umět si říci, co chce nebo potřebuje.

     • Držet lžíci a umět se najíst.

     • Při jídle sedět u stolu.

     • Používat toaletu (pleny nejsou přípustné).

     • Umět si umýt ruce  mýdlem, utřít se do ručníku.

     • Umět nazouvat a vyzouvat obuv.

     • Vysmrkat se a používat kapesník.

     • Umět pít z hrnečku a skleničky.

     • Ujít kratší vzdálenosti při pobytu venku.

      

     Dokumenty a formuláře

     Informace a kritéria pro přijetí do MŠ

     Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

     Potvrzení o očkování

     Velmi se těšíme na nové kamarády!