• Školská rada

   • Školská rada umožňuje rodičům žáků, pracovníkům školy, občanům obce a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zastupitelstvo obce Veselá.

    Práva a povinnosti Školské rady 

    dle zákona č. 561/2004 Sb. - Školský zákon - § 167, § 168

    Školská rada:

    •  se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
    • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
    • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
    • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
    • se podílí na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
    • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
    • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
    • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

    Členové Školské rady

    Členové rady jsou voleni nebo jmenováni na funkční období tří let. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetina je volena pedagogickými pracovníky z řad pracovníků školy a třetinu volí zákonní zástupci žáků ze svých řad. V současné době pracuje Školská rada v následujícím složení:

    Člen:                                              zástupce:                                                            e-mail:                      

    Ing. Kateřina Winkler  zástupce za zřizovatele, předsedkyně cockova.k@gmail.com
    Mgr. Martina Vajďáková zástupce za pedagogické pracovníky vajdakova.martina@zsamsvesela.cz
    Mgr. Dana Křížková zástupce zákonných zástupců žáků danka.krizkova@seznam.cz